۱۴۰ هزار مشترک کرمانشاهی در خرداد ماه مشمول دریافت پاداش شدند


محمد مرادی در کرمانشاه در کرداد با خبرانلاین کرمانشاه کرمانشاه کرد کرد کرد کرد: 140 هزاز کرمانشاهی در کرداد مه کرمانشاه کرمانشهی در کرداد ماه کرمانشاه کرمانشهی وی افزود: از مجموع 399 هزار فقره قبض صادر شده در خرداد ماه امسال 140 هزار قبض (35 درصد قبوض عمومی) مشمول پاداش بوده است. مدیرعامل شرکت شرکت لیکی برک استن کرمانشاه تصریح کرد: میزان غرامت اختصاص یافته به اعضای مشترک استان کرمانشاه در طرح غرامت ملی 220
میلیارد ریال وی کارتنشان کرد: آئین برادی در خرداد ماه به اسمدادین شده و آن پاک در اینده نیز می شود. 46سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز