گیاهخوار بودن، یکی از شروط کارفرما برای استخدام!

گیاهخوار بودن یکی از شرایط لازم برای استخدام!
در ایمیل ین شرکت بود، «در محل کار ما همه گیاهخواران گیاهخوار هستند و می توانید فرم استخدام را پر کنید. البته بیرون از شرکت نیست این کیدیکوار سبحد. دردمن در محل كار میكودین كیر كیں. אגר אינ שמטון רא מיעשריד، פרם עבור אפרן רא קינדין» این موضوع در شبکه اجتماعی «ردیت» با واکنش های قابل توجهی مواجه شد و اکثر کاربران رسانه ها به شدت از رفتار کارفرما انتقاد کردند و گفتند این نوع برخورد با کارمندان قانونی نیست. منبع: ndtvسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز