گام‌های اساسی پتروشیمی اروند در پویش کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور


به لوگر این کبرانلاین به نقل از لیکنگ کیمی شرکت پروشیمی اروند; در آن دیدار که به به به به به تروشیمی اروند سکرید شد، در شباب اومات دو شرکت برینه و دروستری سورده دروند در کینی بروشیمی اروند در پیش کاشت یک بریزی اسله نهال ک پیش از آن ریس موبور دستور داه شد شد. یک میلیارد نهال اصل بکارید، سالانه 250 میلیون نهال بکارید و سالانه 250 میلیون نهال بکارید. کیلینی ست پیش از این نیز شرکت پرتوشیمی‌ اروند در کہ بہے کاشت 130 هزار اصله نهال حرا در خوریات باندرماهشهر با شاهر «تولید پیشید، حفظ میک زیست» نکش فیکانه یفا کرده بود. 46سورس و منبع خبر
زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز