کنتور برق مشترکان بزرگ کشاورزی و صنعتی کشور تا تابستان آینده کنترل‌پذیر شود

احمدی   با اشاره به اینکه مدیریت بار و اوج مصرف تابستان یکی از فواید حوزه هوشمندسازی است افزود: در بخش کنترل پذیری، دیدگاه بر این پایه استوار است که قطع و وصل هر مشترک از راه دور فراهم شود.
وی تاکید کرد: کنترل پذیر کردن لوازم اندازه گیری و هوشمندسازی کنتورهای مشترکان برق، یک تکلیف است و برای تابستان سال ۱۴۰۲ کلیه کنتورهای مشترکان کشاورزی و صنعتی دیماندی باید کنترل‌پذیر شود.
وی ادامه داد: انتظار این است تمام اشتراک های اداری نیز به صورت تک مشترک کنترل‌پذیر شود و ادارات با استفاده از ظرفیت های قانونی و با هزینه خود، نسبت به کنترل‌پذیرکردن لوازم اندازه گیری اقدام کنند.
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین شرکت توانیر بیان کرد: رصد و کنترل پذیری چاه های آب کشاورزی از طریق کنتورهای هوشمند، یکی دیگر از رسالت‌های توانیر برای سال آینده محسوب می شود و مدیریت منابع آب می بایست با کنتورهای هوشمند انجام شود.
وی با تاکید بر این که بار مصرف مشترکان صنعتی، کشاورزی و عمومی از اولویت های سال بعد به شمار می‌رود، اضافه کرد: بخش خانگی هم بسیار پراهمیت است و برای پیک بار ۱۴۰۲ باید به گونه‌ای باشد که مشترک با داشتن حداقل میزان مصرف انرژی، با کاهش بار بتوانیم مدیریت بار را اجرایی کنیم
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8315460/کنتور-برق-مشترکان-بزرگ-کشاورزی-و-صنعتی-کشور-تا-تابستان-آینده-کنترل‌پذیر-شود
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8315460/کنتور-برق-مشترکان-بزرگ-کشاورزی-و-صنعتی-کشور-تا-تابستان-آینده-کنترل‌پذیر-شود