کدام رژیم غذایی تاثیر بیشتری بر محیط زیست دارد؟


نتایج یک مطالعه توسط دانشگاه آکسفورد انگلیس نشان داد که رژیم غذایی مبتنی بر گوشت چهار برابر بیشتر از رژیم گیاهخواری گاز گلخانه ای تولید می کند. این تحقیق با استفاده از عادات غذایی بیش از 55 هزار نفر نشان می دهد که رژیم های غذایی بدون گوشت اثرات زیست محیطی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد که می تواند در کاربری زمین، استفاده از آب، خطر آلودگی آب و از دست دادن تنوع زیستی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس دائُهای مللین، کاکروزی یک از معاین رایل سابوتی جانگلها و از بین بردنا جیستی است و سه کاحمر زمین از یک را بری ازیر انسان در اختیار دارد. علاوه بر این سیستم غذایی مسئول 70 درصد مصرف آب و 78 درصد آلودگی آن است. نتایج مطالعه قبلی در سال 2015 نشان داد که انتشار مستقیم و غیرمستقیم گازهای گلخانه ای ناشی از تولید مواد غذایی تقریباً یک سوم از کل انتشار را در آن سال تشکیل می دهد. اگرچه در تحقیقات قبلی ثابت شده است که رژیم های گیاهی گازهای گلخانه ای کمتری تولید می کنند و به آب کمتری نیاز دارند، اما ممکن است این مطالعات به طور کامل راه ها و مکان های تولید مواد غذایی را در نظر نگیرند. پروفسور اسکاربورو گفت: نتایج با استفاده از داده های بیش از 38000 مزرعه در بیش از 100 کشور جهان نشان می دهد که رژیم های غذایی مبتنی بر گوشت بیشترین تأثیر را بر بسیاری از شاخص های مهم زیست محیطی از جمله تغییر اقلیم و از بین رفتن تنوع زیستی دارد. تأثیر بر محیط زیست گیاهخواران تنها حدود 100 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای و زمین است. افرادی که از رژیم غذایی کم گوشت پیروی می کنند، بهبود قابل توجهی را نشان می دهند و حداقل 30 درصد کاهش اثرات زیست محیطی را نشان می دهند. محققان بیان کردند که دستیابی به هدف خالص صفر یک اولویت است و در حالی که انتخاب مواد غذایی می تواند بر انتشار گازهای گلخانه ای تأثیر بگذارد، سدهای مدیریت شده مزایای زیست محیطی مانند حمایت از تنوع زیستی، حفاظت از مناطق روستایی و ایجاد درآمد برای جوامع روستایی را فراهم می کنند. بیشتر بخوانید: برگ‌های کریمز رانگ کاهو را بھوهریم یا نه؟ 47236سورس و منبع خبر