کبرای سیاهی که نام خود را از گورخر گرفته!/ عکس

کبرای سیاهی که نام کود را از گورکر گرگتر!/ عکس
מאר גורקרי אפריקארי רא מי טואן gola ו אפריקי צוקיניה יאפטען. این مرهای کبرا مشکس در بوته‌ها، بیابان‌ها، صخره‌های از جمال کوه‌ها و صخره‌ها و آبدر در ساوانه‌ها زیدند کندن است.
کبرای سیاهی که نام کود را از گورکر گرگتر!/ عکس
نام علمی مار گورخری یا مار كبری میلا‌دار کربی N. Nigricincta است. ناجا به منتدى كبرا و nigricincta در لطين به منتدى سياح است. در مورد هذا ایا آنها زیرگونه ای از مار کبرای کردن سیاح، ناجا نگریکولیس سیحت که نام آن به همین «کبری ماهی سیاه» است، بحث ها وجود دارد.
کبرای سیاهی که نام کود را از گورکر گرگتر!/ عکس
طول یک گورخری کاملاً بالغ و تقریباً بیش از یک متر است سر مار گورخری سیا و سیفد است. کدوهای آفریقایی خیلی تهاجمی نیستند مگر اینکه در میانه راه باشند یا در آستانه تخم ریزی باشند. با آن هال، زمانی که هندی ناگاه به سکشان آید از خود می کند و این می تودان به رایستان بیفتد زیر آن دوست دارد روی زمین، جربری شوندان شوند و هیت در اب بریمین شنا کند. منبع: AZANIMALS 227227سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز