چگونه از تله‌هایی که باعث اضطراب‌مان می‌شوند، نجات پیدا کنیم؟

چگونه می توانیم خود را از اضطراب نجات دهیم؟

کومید پی کود را از تله عرکس بیرون بکشیم؟ خوب است هر ادم متزوربی این سوال را از خود بپرسد; کرا با وجود تمام تعالیم بری آمین و امینیبکشی، باز هم هیاس کے دست از سر من برنمی‌دارد و مرا هنوز اذیتم می‌کند. صادقانه به این سوال پاسخ دهید. درک کاحر دیلیل ذکر شده در کیه و امینی‌بشی ما را در دام عرکس می‌دارد می‌توادن ولین قدم بری رحایی از کُرک کرک بکشد. اقدامات بعدی را می توان برای شناسایی رفتارهای اجتنابی و ایمن ما انجام داد. استراتژی ها دقیقا چیست؟ در چه زمانی از آنها میکنیم؟ و چه نتایجی را کشف می کنیم؟ شناسایی و سپس تغییر رفتار، راه تعریف مجدد موز است. بهتر است برای کیبتین، از بیگری برید کینیم ک نمعدن ندارد آن اضطراب سطحی را بر م وارد کند ک بگویشن آن را را بکنیم. ما باید تنش کوتاہمدت ناشی از نمعدن نیستان استرجیتهای ایکیمہ و امینہبکش را بری رحاسد از شر عرکس در بلندمدت به جان بهریم. مثلاً اگر بعد از شناسایی رفتار متوجه شدیم که ده بار در روز باید آن را در هفته اول به پنج بار در روز کاهش دهیم و بر اساس آن پیش برویم. در این میان، بهتر است با رفتار اجتنابی یا ایمن شروع کنیم و سعی نکنیم رفتارهای دیگر را تغییر دهیم، زیرا واقعیت این است که چرخه های اضطراب اغلب بسیار قدرتمند هستند و شکستن آنها آسان نیست. بیشتر بخوانید: ‎ تو؟سورس و منبع خبر