پاسخ دندان‌شکن پرندگان به انسان: ساخت لانه از خارهای ضدپرنده!/ عکس

கரர்யி நுத்திப்பர்ந்து மார் குருக்்்ந்து மார் குருக் லை परंडेजन
داستان نتیپپرنده اکریش کارک زامین شد کیک از بیمرهای تختی در حسبانید در آنتورپ، درحال توکرین حسینی از پنجره های اتاکش LANAH‌ی کرد را کرد کرد. و او عکسی از لانه گرفت و آن را برای همستری فرستاد که در حال تحقیق در مورد لانه پرندگان و آلودگی پلاستیکی در مرکز تنوع زیستی طبیعی در لیدن هلند است. پاز گذش ص بت اما روننو ث ، ، ثنونرنانر و سا به و خبر ریسیت که هیمستر رابوتیش از روی لانه رامینوشت از روی لانه رانوشت به و خبر ریست که کار برنده ای مشابه در هلدان و سکتلند بیدر شده است. این لانه‌ها مدلون به زاغ‌های وراسیایی (Pica pica) و كلاغ‌های بالغ مُردارخوار (Corvus corone) بود. زنگ و سوت به عنوان بخشی از ساختار خانه استفاده می شد، اما همسترا معتقد است که آنها از زنگ و سوت برای هدف اصلی خود یعنی دوری از سایر پرندگان استفاده می کردند. زاگ ها نسبتا کوچک هستند، بنابراین سقف لانه خود را گنبدی شکل می کنند تا از تخم ها و جوجه های خود در برابر شکارچیان محافظت کنند. اقبل، زاغـها بریا معملتی کیشتر شفت لانه‌هایشن را از فوک‌های خاردار و تیز میسیون. اما امروزه در شهرهای بزرگ به سختی می توان پوشش گیاهی خشک را پیدا کرد، بنابراین می توانند از هر ماده ای که در دسترس هستند مانند بلوط، هلو یا سوسن برای ایجاد خلاقیت استفاده کنند. به‌گفته‌ای فرلکایت، کارهای نتیک پرنده به تیک دانلود دانلود در عصر جدید انتروپوسن می‌کند. نکته جالب اینجاست که کلاغ هایی که لانه آنها در حال بررسی است از خارهای تیز نه به عنوان وسیله دفاعی، بلکه به عنوان تکیه گاه ساختاری در لانه استفاده می کنند و نوک تیز این خارها بدون ایجاد آسیب به داخل لانه می رود. پنجه ها و بیشتر سگ ها به عنوان حیواناتی با هوش بالا شناخته می شوند. هیمسترا درحال همستر روبوتوها از لانه های شاهده با پاسخ و خار دوزویک کرده و به این بور رسته که سازهای کاردار مسکس را از آن کیزک کہہہہ میشدہ رایزہرہ۔۔ میسازد. همچنین، او می خواهد بداند که آیا استفاده از مواد غیر متعارف در لانه سازی به پرندگان کمک می کند یا به آنها آسیب می رساند؟ با پیدان شدن لانهای کیشتر، کے ہے ہے کے ایا کارها بہے بھای بگای جوجه زاغهای ساکن در این لانہها می شود یا کیر، پیکہہےہہے ہے شد. پرندگان در سراسر جهان از روش های مختلفی از مواد ساخت بشر در لانه های خود استفاده می کنند. هیمسترا است که از کارهای نتیک پرنده کاک یک نصوتی غیرعادی و کنایه‌عماز از این برنده است. و که می‌گوید، می‌گید: «باوجود همی این‌ها، از کنایه‌ای نهفته در داستان کوشم می‌آید. إن جواب می دانمانشکن به انسان توسط پرندگان است» درحال حاضر از کیزیکه به‌تنون نصوتی‌های دست بشر بری‌کا با تعریف بی‌بیند، عمید می‌گرد. و می گوید: با استفاده از موادی که برای ترساندن پرندگان و دور نگه داشتن آنها ساخته شده است، از خود پرندگان برای ساختن لانه و آوردن پرندگان بیشتر به دنیا استفاده می کنم، فکر می کنم راه خوبی برای انتقام گرفتن است. 227227سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز