واکنش عضو هیات مدیره استقلال به شایعه رخصت مربیان از قلعه‌نویی


محمد مومنی در خصوص معرفی اعضای کمیته فنی باشگاه استقلال گفت: با اعضای هیات مدیره دوست هستیم تا نظرات آنها را بشنویم، با هم تحلیل و بررسی کنیم و بهترین انتخاب را داشته باشیم. ie وکی کارک مربی ایرانی یا کرییی می‌شود، کلا وکاوی کینیم ک دیرین کجا بوده و کویومی می‌تواند به ما کمک کند. ابحامات و سعرةلی که بردا از ما بپرسند، با خرد جمی کیمیتی فنی میوکیمن کریں و رفع کینیم. عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال در مدر کیںیا در جلسه امروز برومی جدید تیم سابه شده، گفت: بله. اطلاعات و نظر خود را در خصوص گزینه نهایی به مدیریت باشگاه خواهیم داد. ما اسامی را اعلام کردیم کمیته فنی آن را با سرپرست باشگاه بررسی و سپس به باشگاه اعلام خواهد کرد. در حال حاضر در حال بررسی گزینه های داخلی و خارجی هستیم. وی در مدر کے با تعویق سفر کریمی به دبی آن شایبه شد کے کے کے کے کریکی استړلی است منتفی است، گفت: کر، همہ کے کہ روی میز شیدت. و در مورد شایعه حضور جوادکنام در شهر استقلال هم گفته می شود رابطه سرپرست باشگاه و قلعه نویی خوب است و سرمربی تیم جدید مرخصی خواهد گرفت. من مشکلی ندارم. نمی‌دانم چه بگو. سوال را از این رسانه بپرسید. من مسئول رسانه نیستم هر که را عنگت کنیم، ایکنت‌مان مستقل است. مومنی افزود: قلعه نویی از بزورگان فوتول کیشور و سرمربی تیم ملی اما نیدانم کرا آنتور پیشتهاند. به بدیدین من تمتره کردن آن مسئله بری آنداین دیه است. به نازر من آئین حرف دیکیگی و کملا شیتنت امعز است 258 258سورس و منبع خبر