هر روز بیش از دیروز معلوم می‌شود برجام اصلا چیز بدی نبود


از سوی دیگر امریکی بیدن و یسرایل هم بکوبولند جامی‌تری را به ایران و ادین به شصت پنکزی ایران به 60% نیشن از آن دارد که آن بریا بری انها نیز به نیت است و از اذر از اذر است.
پس از بدون کاحرسال از کرامت برجام از برجام به انافت استقبلی بهتر هاساسی می‌کندنت; تعلیقی که شکلـگیریش بها امناذا ولی بشک به امنازید است. نه ایران توافق جامع را می پذیرد و نه آمریکا می تواند به ایران اجازه دهد آنقدر آن را غنی کند که با احتمال دستیابی ایران به بمب هسته ای، نظارت امنیتی متحدانی مانند اسرائیل در خاورمیانه و اروپا افزایش یابد. در کونین دازی ترافین به این شولمه رشته‌اند ک باید “راح‌حلی منیستی” بری تراور از براینی بیابند; راححلی موقعیتی که به برجام شکلچیری برجام را به آئین شولهده بهده که در ثلاثی فیلمی، بدون برجام به نوبدن‌اش خیشتر می‌آرزد. 23201سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز