نصف روز کار با حقوق کمتر از ۹ میلیون تومان/ دستمزدِ خبازان افزایش پیدا نکرده است


علی یزدانی (دبیر انجمون سنفی کارکنی خباز اصفهان) در مدر ستوستوی توکرینِ کباز گفت: دستمزد این کارگران منوط به افزایش قیمت نان است و چون نان قدرت مردم محاسبه می شود و قیمت آن کمتر است. کنترل دولت امسال نیز به همین دلیل، حقوق کارگران، خباز دعای پیادهنی و آئین کارگرین به اجبار به کرشان می دهد. وی بیان کرد: سال کیں کے کے کے کے کباز بر اساس ہے ہے ِ مسوب شوری عالی کار برای کرے کایر سایر سیر سیر سایر بازید پید کرد. اینی کیزی کودو 37% اما امسال هنوز داعین مزد بری انها اکامین ندین است. يزداني گفت: در يك وستبي خبازي كارگر شيدت كه هر كادام شوگلي شركتي دراند و بر اسان آن شوگ حقوق مي گيرند. شاطر کے کے کے کے کے کے کے کے کے ۱۳ ۱۰ ۲۰۰۰ هزار ۲۰۰۰ تومان در روز. این کارگران 10 تا 15 ساعت سر کار هستند. اگرچه بین ساعات کار استراحت می کنند، اما مشکل اینجاست که این کارگران تقریباً بیشتر روز را در کارگاه هستند و نمی توانند برای تامین مخارج زندگی خود کارهای دیگری انجام دهند. دبير انجمون سنفي قراءن خباز اصفهان گفت: با آين وصاف يك شاطر، يعني بالاترين كارگر وستاني، ماهانه كمتر از 9 ميليون تومان حقوق پرداخت مي شود. علاوه بر این باید به این نکته توجه کنیم که کارگران به صورت روزانه مشغول به کار هستند و به همین دلیل هیچ هزینه قانونی دریافت نمی کنند. یزدانی گفت: البته کارگران دیگر نانوایی توکردی پینتر از توکرد شاطر دارند. مثلاً کسی که از تنور نان می‌خرد و نان می‌خرد روزی 200 هزار تومان و کسی که 250 هزار تومان مخمر می‌گیرد. آن صور بسته به میزِ پپٹِ نان در هر وستبین نیز این است اما این زید به میزِ فوزٹِ خباز است. دبير انجمون سنفي كراجرين خباز اصفهان در بيان بيان كرد: حقوب كرگرينِ منيستِبگير با امعادهِ ساليانه هم كفاف منيستهاي را زيستن را نيم دهد و خباز كاركاني از آن نازر به مربت عقب‌تر از كاركهاي ديگر شيدت. برای صیانت از ین نیروی زهمتککش پرستی داریم که دعین حقوب برای این کارگانت شود. لی کار وکتی دغدژه‌ی نیمیست بهدید کارد هدید بهده، کوفی بری تنمیر کار دیر دهد. این در شرایطی است که این کارگران بیشتر ساعات خود را در محل کار می گذرانند و نمی توانند از دیگران درآمد کسب کنند. 35220سورس و منبع خبر