منادی نجات اسلام از دست نگاه و مشی تندروها / کار فرهنگی نه انقلابی، نیاز دیروز و امروز ایران

29 خرداد 1402 کهل و ششمین سالکشت فرازی روح بلند شریتی به علم باگی است . مردانی که در ایران و جهان اسلام به زندگی جسمانی خود پایان دادند، از مردان جوان، آزادی خواه، عدالت خواه و روشن فکر بودند. حالا پنج سال است و در دنیا چیزی نیست، جز نام و خاطره و گفتار و رفتار و شخصیت او و شخصیت او نیز بازار گفتگو و نقد و ارزیابی در میان موافقان و مخالفان است. تحميل روشنفكر ايراني در سدو و پيتفت سال اخير دانسته است. اینکه در محافل دانشگاهی بحث شریعت مطرح می شود، جوانان و دانشجویان جاه طلب و مسئول سرنوشت، جامعه و ملت خود هستند، این واقعیتی است که «پدیده شریعت» در جامعه ای مانند ایران همچنان در لایه های جامعه فعال است. و در سایر بخش های جامعه زیر پوستی زیندا است و جوابگوی بکشی از عرض المزید است . شریعتی مربوط به عصر تأسیس است و ما امروز در درون استعالیم به سکنی دیر و ما مروز در دران صلی الله و پیان دور کینگلها و کینبهای بر کوسونتیم. زبان آن دوران و جانب و جون و کللت و بنتفو و کلمة نیست بعلا بعالی زبان عصر ما کلامة، صلح، حقوق بشر، دموکراسی، گفتگو، تفاهم، تعامل و توطئه مثبت است. به کوتاش صخون عصر ما تعرفتا با عصر شریعت متفاوت است است و جدیدات عرضشها و عندیشه ها یده را إدیجدة می ثلاجة. بخش های اصلی آموزه ها، سخنرانی ها و سخنرانی های شریعتی با لحنی ایدئولوژیک، مشتاقانه و انقلابی بیان می شود و شریعتی اسلام را به شیوه خود تفسیر می کند و طرح اسلام در گروه های ایدئولوژیک به عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح می شود، زیرا لیبرالیسم که مداد علم و ادم بودة قاران دلد است. اما امروز عصر جنگ سرد و دوران حکومت است، ایدئولوژی ها رنگارنگ نیستند، امروز انسان، جامعه، جهان، اقتصاد، سیاست، معادلات بین المللی، استعمار، استثمار، استثمار و… عدالت که که سه شعار اساسی شریعت و تفاسیر جدید ایجاد شده است و دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های فردی و مدنی، کثرت گرایی و دیگر اصطلاحات و مفاهیم جدید آنها که در عصر ایدئولوژی ها در میان اعراب به صورت محلی وجود نداشت و وجود داشت. حواشی موضوع واقعی انسان، تغییر موضع داده شده و در متن زندگی و مباحث حقوقی به ویژه حقوق فردی تعریف شده است. امروز انسان دیگری که هویت جمعی است پدیده ای نادر و بیگانه است و مشکل هویتی استقلال مردم است و بحث بر سر حقوق افراد در همه عرصه ها فارغ از مذهب و رنگ است. نژاد، قومیت و جنسیت.(اگرچه معتقدم هویت جمعی هیچ تعارضی با هویت فردی و افراد منطقاً قابل جمع آوری ندارد، اما برای مطلق جلوه دادن هر یک و در مقایسه با آنها، مفاسدی از این قبیل داشته و دارند. تجربه شوروی سابق و سرمایه داری مبتنی بر علاقه، لذت و مصرف. تطبیل نو کردن دحب به دافت از آن یاد کرده EST. علیک شریتی را معلم عنکلاب هایدا اند و را باید « پیام و عمید »، « منادی رهای اسلام از زدین مسلمانی » و مُصله فیکر دینی دانست . چون «انقلاب قبل از علمش» را فاجعه می دانست و معتقد بود برای نجات اسلام باید برای آزادی فرهنگی مبارزه کرد نه مسلمانان از زندان، زیرا معتقد بود اگر همه مسلمانان را نجات دهیم اسلام به زندان باز می گردد. باز هم کسانی که به در آمدند و می خواستند برگردند به همین دلیل سقوط می کنند و بزرگترین راه نجات مسلمانان نجات خود اسلام از وابستگی متولیان امر به قدرت سیاسی و اقتصادی و رسالت واقعی است. از روشنفکران انقلاب و تغییر رژیم نیست، بلکه آگاهی بکشی به ردووم می دانست و آیین سکنی به غایت وقد بینانه است. تجربه انقلاب‌های قرن بیستم به خوبی تثبیت شد و رژیم‌های سیاسی رژیم‌های استبدادی در پی انقلاب سقوط کردند و یک سیستم دموکراتیک جایگزین آن شدند. شریعتی بر اساس این تجربیات و مشاهدات به من گفت: کار واقعی هر روشن فکری در این دنیا و در این عصر مبارزه برای آزادی اندیشه و فرهنگ است، برای رستگاری و آزادی یک انسان است. و بوزری اندیش، نه با تفنگ و نرنجک نه ب متینگ و داد و کال، نه ب با با گریه و کا و کال، نه با با سیاست روز و نه با تعلیقون و عنده و علم و علق …. بلا. در يك كلمة با كاري براحمغونة در ميان قوم و در عسر و نسل خياس، در هر كوشة از آن جهان كه شديم بايد برازين كندن : بيك و سلاحش : word» (1) شريعتي معتقد است: «در راه حل هاي اجتماعي نبايد باشد. انديشه به كوچكترين ولي بايد به صحيح ترين وجه انديشيد» (2) و معلوم است: ترجيح مي دهم سه نسل به دنيا بياورم و سپس به شرولد درست، اما اغر در 10 سال به شرولد برسيم باز. بر می شد به 100 سال تر، هم هی یک کردم به شرول برسان در تر، هم هی یک کردم به شرود به سایا، کسانی که با سرعت به نتیجه رسیده اند، بعد از آن امتیازات قبل از انقلاب هم از دست داده است. اند، من همه کودرس را نفی می کنم» (3) اکنون «ارتباط راهبردی پیام شریعت» میراثی است و برای روشنفکران و روشنفکران دینی و مصلحان اجتماعی، میراثی است که روشنفکران دینی و مصلحین اجتماعی به تحلیل شرایط شریعت روز می پردازند. شرایط امروز ایران اقتضائات و نیازهای نسل های جدید باید به پیشنهاد شرع توجه زیادی داشته باشد، زیرا تجارب تاریخی نشان داده است که رژیم بدون تغییر نگرش فرهنگی و فکری مردم و تغییر نگرش فرهنگی، اقتصادی تغییر کرده است. و شرایط سیاسی و تأسیس نهادهای فکری جدید، که منجر به بازتولید شرایط استبدادی و سیاسی در شکل آنها می شود. شریعتی מעד הר שריפיטי דיגר אנדישה האישה אז דו בקש החוקאט ו מששפישאהה آنچه شریعتی هویت خود را در آنها خلاصه کرده و با آن شناخته می شود اولین آزادی، برابری و عرفان قوی آن است که در تعریف خود «تمام تاریخ را به شاهراه های واقعی خود می پیوندد: آزادی، عدالت و عرفان» (4) نمادهای شریعتی. از این حلاج یا مولوی، مزدک و بودا می داند و همه آئین سه را در علی (ع) با عنوان ینسان کامل و مزر تام و تمام اسلام می کند. شریعتی گرچه دین را جوهره دین می داند و عدالت را برپا می کند، اما آزادی را در جایگاهی برتر از عدالت قرار می دهد و می گوید: «فرار، گریز تا به دست بیاوری که عزیزتر از عدالت و عزیزتر از عدالت است: آزاد بودن، انسان در گرسنگی کامل نیست، انسان در حال استثمار کامل نیست، …. اما انسان محروم از آزادی، انسان نیست، زیرا حیوان انسان آزاد است » من دشمن شما و افکار شما هستم، اما هستم حاضرم جانم را بدهم تا بتوانی آزادانه افکارت را بیان کنی، به خاطر حرمت آزادی، آن را تحمل می کنیم و فقط به این دلیل که توان مالی آن را داریم و خود را مجبور به بیان افکارمان درباره آزادی نمی کنیم. آفرینش و آزادی اندیشه و تحقیق و انتخاب با شیوه های پلیسی و فاشیستی »(6) امید است اندیشمندان شریعتی و به ویژه شریعتی اندیشان میراث ارزشمند زندگی دکتر علی شریعتی را بخوانند، بازسازی و مرور کنند و به تفسیر آن بپردازند. به اقتضای نیاز عصر و نسل، پیام شریعتی را که به اکرار آن زیند یاد نیستم است به كمال برسانان و سنت نقد و انزل را بر سنت تفریفو و تجلیل برای یك نفر هم كه در جمیعت است. ایران به منصه زاحور را می توان . شکی نیست که نقش دکتر احسان شریعتی، دکتر سوسن شریعتی و دکتر سارا شریعتی در این حرکت تاریخی، مهم و تعیین کننده مهم است. روحش شاد و راحش پر رهرو باد. منابع: مجموعه آثار 1 صفحه 97-98 مجموعه آثار 20 صفحه 498 همان 500 مجموعه آثار صص148-149 مجموعه آثار 25 صفحه 359 مجموعه آثار صفحه 97سورس و منبع خبر