مرگ تلخ زن جوان در بیمارستان؛ پزشک مقصر بود؟


کارگران چیدمان بیمارستانی در شمال تهران، مرگ مشکوک، زن، زن، زن، کودک، کودک، کودک، کودک، کودک، کودک، کودک، بازپرس کیں کتل شعبه چاحم دادسرای امور جنایی روگرید کردید. با این کبر، تیم با دوستور کازی جنایی پی در سردخانه در هپوستاند و با کیدی که 38 ساله شدید با دستور کازی جنایی پی در سردخانه در حسبنتند و با کا 38 سالهـای با دستور کای کرده بود; تمریبی های بریکی نیشن میداد، متوفی همین کنگو کیں ترامینی به کام مرگ فرو کرد است. بررسی های اولیه حاکی از آن است که زن جوانی که دچار بیماری قلبی شده بود به بیمارستان معرفی شد، اما با کشف اقدامات درمانی، خانواده متوفی به دلیل تصادف، شکایت خود را تحت عنوان قصور پزشکی از کادر پزشکی قرار دادند. با دستور قاضی ناسری از شابه شابه دادسرای امور جنایی، جسد متوفی برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی منتقل و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرای ناحیه بیست و ششم (جریم عمادق) ارجاع شد. 233233سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز