مدیریت پسماند کشور در دست مافیا


علی سلاجقه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران در خصوص عملکرد 2 ساله سازمان های حفاظت از محیط زیست گفت: در نشستی در استکهلم سوئد در سال 1972 سران جهان و کشورهای صنعتی که از طبیعت به طور کامل بهره برداری می کردند به این نتیجه رسیدند. که جایی برای زندگی در کره خاکی تنگ شده و بهراکشی‌هایی وجود ندارد که از تیابرت داده شده است که نفس بشر به نوبو بیفتد. در آن آسته سران درواده دراست استانی یونپ و درکس تیکسی کاپیدر را مترح کردید. وی ادامه داد: فرهنگ کیشور ما با پیشینه تاریخی و مذهبی خود سرشار از کلیدواژه های حفاظت از طبیعت و محیط زیست است، اما متأسفانه می بینیم که غرب به دلیل نفوذ و نصیحت خود، سیاست های خود را بر آن غلبه کرده است. ما را از خود دور کرد.» مشخص شده است و به وسیله این خط بر محیط، اقتصاد، زندگی و سایر عناصر زندگی ما تأثیر می گذارد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: رهبری انقلاب حفاظت از محیط زیست را یک معضل درجه یک و غیرکلامی قرار داده اند. اگاگی رایسی هم که در زمانی که در قوه جدادیه و آلان، ب اشراف کامل بر سلمه و رقوم میکت زیست، بحث توسعه فرع بر میکی زیست را متره کرد. با این نگاه و با رویکرد همگانی به محیط زیست، به هدف نیاز مردم خود رسیدیم و بیش از 2000 خانه محیط زیستی را در سراسر کشور ایجاد کردیم که اولین دستاورد بزرگ دولت عمومی در حوزه محیط زیست است. سلاجقه با بيان آن هذا به سمند كيشور به يك باند مافيايي با كيف كيف به صورت كيف شده بود، گفت: دولت ب با ساحبت منزرت كيشور به كماند پسماند به كيشمند. آنچه در سراوان اتفاق افتاده است یک کار ساله است که در آن مشکل پسماند رگوں دیه شده است. وی با اشاره به تاثیر تغییر اقلیم در کیشور تصریح کرد: تغییرات اقلیمی همه عناصر طبیعت از جمله افزایش گازهای آلاینده، از بین رفتن منابع آب و خاک و … پیامدهای آن را تحت تاثیر قرار داده است، اما با آموزش صحیح و فرهنگ، می تواند اثرات باشد در بحث پسماندهای صنعتی، صنایعی که از منابع آب شیرین استفاده می کردند و آب کثیف را به طبیعت تحویل می دادند، ما موظف به بازیافت آب و ایجاد امکانات تصفیه شدیم و خوشبختانه آب در کشور مدیریت شد. مردو هم باید در براک برک اب در خانه کموک کندن عاشاء رياس حمور بيان كرد: در براش كرد و كوبر كرد و كرد و كوبي نمع شد و امسال نيمر تحت كرد و كرد. طرح های احیای حوضچه ها به شکل دلخواه است و نمونه آن در بحث دریاچه ارومیه است. سلاجقه با بیان اینکه دیپلماسی زیست محیطی مقدمه دیپلماسی کیشور است و تاکنون نتایج خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: ما نشست منطقه ای گرد و غبار را برگزار کردیم و سازمان ملل به خاطر برگزاری نشست منطقه ای از ما تقدیر کرده است و روز 31 تیرماه است. روز روز.» رقابت جهانی با گرد و غبار نامگذاری شد. شهریورماه امسال نیز گرد و غبار با حداقل 50 کیشور جهان است. وی افزود: ما به عنوان متولیان محیط زیست به داد شما می رسیم و از شما می خواهیم که حفاظت از محیط زیست را یک اولویت و یک اصل مهم بدانید. 233233سورس و منبع خبر