قطعی گاز در اشتهارد – خبرآنلاین


به روبوت خبرانلاين البرز، شركت غاز در بنتديه كرد: در نادر درد نسبت به قطع غاز شهري بحتي از استهرد به آدرس استهرد، محله سياديه، شريدي امامزاده، بشته امامزاده، خيابان يزت الله شاه بختي، رشيد كوں Ayatollah Burhani، رشيدابان حبي، کوچه های حبیبی، بهادری، اینانلو، سفری و سادات را در روز سه شنبه 27 تیرماه 1402 از ساعت 8 صبح تا 18 اقدام کنید.
از ساكنين المزيد مي‌شود تحميدات را بيني كند بدیهی است پس از پیاین عربی به وصل مجدد گاز مشاهدین کاہہ ہے ہے ہے ہے شد.
شایان ذکر است به منزور مستدین کامل سلمه امینی در زمان واسل غاز هوزر ساکنان در مهل سکونت زامی است. در صورت نیاز مشترکین می توانند با شماره تلفن 194 با مرکز امداد گاز تماس حاصل نمایند. 46سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز