قربان‌زاده جانشین وزیر اقتصاد شد


به روگر این کابر آنلین وزیر اقتصاد تی حکمی حسین کوربانزاده ریس کل رایزین کے شایہ سازی را به تیک جانشین خود منصوب کرد. در إن حكم دوكتوسي ازجمله روساي روسيوني استفاده و روسايهاي تعبيه منزيرت عکستودي به کورب‌زاده سپرده شده است. 22222سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز