عکس | شکار تلسکوپ «اینویه» از جزئیات بی‌سابقه خورشید

عکس |  تلسکوپ شکاری «اینویه» از دعلیمی بی‌سابکه از خورسیده

یک لکه شوریک که تسویرک تسلکوب سوریک اینویه به دام پیته‌است. لکه های خورشیدی، در حالی که تیره تر به نظر می رسند، مسئول شعله های خورشیدی و پرتاب های جرمی هستند که طوفان های خورشیدی ایجاد می کنند. پرتوهای خورشید اغلب به اندازه زمین است.

عکس |  تلسکوپ شکاری «اینویه» از دعلیمی بی‌سابکه از خورسیده

تصویری از یک دریاچه خورشیدی که قرار است در مراحل اولیه به دریاچه خورشیدی تبدیل شود. ویژگی های دیگر تصاویر این است که شامل سلول های متحرکی هستند که در فتوسفر خورشید نیز قرار دارند و از پلاسمای رو به بالا و پایین تشکیل شده اند که به عنوان گرانول یا حباب شناخته می شوند. آخرین ویژگی در تصاویر وجود الیافی است که در کروموزوم های خورشید وجود دارد و در اثر اعمال میدان مغناطیسی در خورشید ایجاد می شود.

عکس |  تلسکوپ شکاری «اینویه» از دعلیمی بی‌سابکه از خورسیده

تصویر دانه های خورشید یا «هباب ها»، خطوط بین دانه ها و عناصر مغناطیسی در نواحی بقیه خورشید. منبع: UNIVERSETODAY
227227سورس و منبع خبر