عکس | خوشحالی و همدلی را بین مردم آوردیم

عکس |  خوصلی و همدلی را بین مردوم اوردیم
بیش از 2000 خانواده تهرانی در این رویداد بزرگ ورزشی ثبت نام کردند که به همت سازمان ورزش شهرستان تهران و در قالب جشنواره آرمان تکمیل شد. وی در راستای تحقق اهداف سازمان افزود: برای حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان و همچنین ایجاد فعالیت عمومی و برگزاری این برنامه و سایر برنامه ها در ورزش شهروندی هستیم. like it, in همین راستا تمنز می پورد.
عکس |  خوصلی و همدلی را بین مردوم اوردیم
وی در بخشی دیگر از بیانات خود با اشاره به مسابقات قهرمانی شهرستان تاکید کرد: این مسابقات نیز برای ایجاد سلامت و فعالیت اجتماعی و در برگیرنده اقشار مختلف مردم برنامه ریزی شده است و اگرچه رسالت شهرستان قهرمانی شخصی نیست اما فرصتی برای همه. מהלאת אז דל מהלאט ו בה חעמיים קראמינים שודנד שודנד.
عکس |  خوصلی و همدلی را بین مردوم اوردیم
עשליני אסט ראלי בחרים فامیلی פטפטען דר דו בקש “نقاشی” و “خوب رانی” برنامه ریزی و בה טמע טי . همچنین برای آماده سازی بیشترین شرکت کنندگان، کلاس های رالی نقشه خوانی نیز در 22 خرداد ماه به روز 4 مهرداری تهران برگزار شد. 257 251سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز