طالبان استفاده از بلندگو را ممنوع اعلام کرد


این تصمیم شاروالی کابل به شکلی است که بسیاری از شهروندان از آلودگی صوتی شکایت دارند. آنها می گویند که آلودگی صوتی فقط در مکان هایی که مردم وجود دارد مانند کوته سنگی و سینما پامیر محدود نمی شود، بلکه دستفروشان خیابانی نیز از بلندگوهایی استفاده می کنند که برای ساکنان محل آزاردهنده است، اپراتورهای اقشار مختلف مانند بستنی، آب معدنی، دست فروشان، از بلندگو در شهر استفاده نکنید شکایت

311311سورس و منبع خبر