شکار شهاب و راه‌شیری بر فراز آلپ/ عکس

شيكر شهاب و راح شيري بر فراز آلپ/ اختر
در تمام مدت نظارت یک دوربین در حال ضبط تصاویر پشت سر آنها بود. ناگهان يك شهاب دركشان و رنج، درست از كنار نوار وركي راه شيري رد شد و به‌سمت بين افتاد. خوشبختانه دوربین یک دوربین هم دارد. در نهایت، تمام تصاویر به صورت دیجیتال سنتز شدند. 227227سورس و منبع خبر