سخنگوی دولت: جابه جایی مسئول برگزاری انتخابات، ۶ ماه قبل از انتخابات قابل تامل است


سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که دستیار سیاسی وزیر کیشور چه وضعیتی دارد، گفت: به شما توصیه می کنم از خود وزیر کیشور بپرسید زیرا دولت احساس می کند مشکل حاشیه ای است و مشکل واقعی مردم امروز اقتصاد است و باید در مورد مشکل که به اشتغال و گردشگری کمک می کند تصمیم گیری شود.
علی باهادری سخنگوی دولت تاکید کرد: ین سلمال برناج‌ای و فرای نوده موسور مبایر بین قوا کار کرد کرد. وی گفت: در مدر مدر مدیكی‌ری‌گیری در مدر مدر مدر مدر مدیھد كتدیک صدا ستكلیک بر دوره‌ی منازیرت کیشور است و جابه‌جایی در 6 ماه قبل از ستکلیک قبل از تامل است. بهادری جاهرمی تکھید کرد: ساماریک کوبی بین مجلس و دولت وجد دارد و این شاالله با همین سامریک ها به شکل کیری یک کیلیک یک سلم و پرشور کمک می شود. بیشتر بخوانید: 216220سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز