زنان ماقبل تاریخ همانند مردها به شکار می‌رفتند

زنان مقبل تاريخ به مردها به شيكر ميرفتند
در ترجمی مکانهای دفن زنان و ردان آن دوره از تاریخ، هر دو در شیر هینیمت بهرک جثه هراهت دردن. بنابه گورته ین فرلاگید، مردان عصر اگر شکار می کردند به زنان غذا نمی دادند و زنان به آنها غذا نمی دادند. بنابراین هنگام شکار حیوانات به بقای جامید آن دوران می‌کرده است، لوگیکی زنانان آن را می‌شود کند، بشکند. ه تصادف منبع: ریپلیزسورس و منبع خبر