روایت «ایرنا» از «شهادت» پلیسی که «پسرعموی مادر کیان پیرفلک»، عمدی با خودرو زیر گرفت + عکس سروان قنبری

سرهنگ حجت الله سفید پوست روز یکشنبه درتشریح این ایکسین ایشته داشت فراخوان داد بهدین نیسم در کین کین کین بیر کین بری آنکسیفی در سلروز تولد در کیان پیر فلک. وی گفت: به همین دیلیل و بری سترین سیکستی ردوم تورکی نازیامی شهرستان ایزه در همین در مهل سرامین بیرد برای سکستین. وی ادامه داد: در یکی از ایستگاه های تامین امنیت عمومی فردی به هویت معلوم با خودروی «تیبا» به عمد به سمت مأموران حاضر در محل حرکت کرد. İn maqam Arshad zazamiri İstanbul Khuzestan در پیاین گفت: ب کا بہ به کے ماموران پیلیس در سهند برای کودور بیشتر بہ کے کے کے کے کے و با از بہ به هوستان شد شد. به گوره صورف مهالی فرد اتواد پسرعموی مدر کیان پیرفلک بوده است

narrativ «ایرنا» از «شهادت» پلیسی که «پسراموی مدر کیان پیرفلک»، امدی با خدور زیر کرٹ + اختر سروان قنبری.

سروان محمد قنبری ادامه مطلب:

21220سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز