راننده‌ای که سوئیچش را قورت داد و از مرگ نجات یافت/ عکس

تا يك قدمي مرج با بلعيدن switch khodoro/ اختر
वाग्टी आन मर्द पस आज अग्यान बह बहक्न िश्वार्ड शुद्ध श्द्ध श्द्ध، देख्य धिव्ञारी राज्य राज्यान्ड महाल करे्ं ्ड राज्या रा बियांड. אז עבור קי אין מרד משלקים קאלבים המ דעד، משחטון המ משפקישדשר. اما خوشبختانه لاپاراسکوپی موفقیت آمیز بود. منبع: odditycentralسورس و منبع خبر