دستمزد کارگران دوباره افزایش می‌یابد؟ / وزارت کار: روند کاهش تورم آغاز شده؛ کارگران: در سفره خانوار هیچ نشانی از مهار تورم دیده نمی‌شود

ক্যার্যাক্র ক্র্যান ব্র্বে মিযাবাাা?  / وزارت کار: rond tejas torm torm özgöşte;  کارگران: در سفره خانوار هیک نشانی از ماهار تورم دیه نیمی‌شود
در سفره کراجرنی نشانی از تعریف یا محار تورم نیمی‌بینیم با آئین هال، علی خودیی، یکی از اعضای شورای کار شورای عالی، از این نوع برخورد وزارت کار انتقاد می‌کند که می‌گوید: به دوککی کودی کود نهدین. و توضیح می دهد: بدون توجه به صحبت های وزرا و مذاکرات جلسات شورای عالی کار، ماده 167 قانون کار این حق و اختیار را به اعضای شورای کار داد که درخواست تشکیل جلسه را داشته باشند. به کودییی، کارن نیست کار تصافین در شوری‌علی کار بکول و بزرد، کران است درد 41 فعلی کار می‌کند و امسال در کلف کلف علی روست شور آست، این را دولیتی‌ها نیـــرند؟ خودی می‌افزید: من آبرام می‌کنم مجر اورام وراستان که از جمعیت عست باید معطوف به قول و وومه بهده!؟ كماينكه تقديم تمام وزرا و نمايندگان دولت در كليه جلسات نرخ دستمزد بر محار تورم بود و تصفيه كردند براي بريا كيں با دايسن لوتيم مزد، ن بود ك ميكي كمي كي تورم را كامين و آدا نيميك در آن بستر، بيشتر كمه. پیشران تورم بهد. وی متذکور می‌شود: اقایان باید سیت ​​را کارکند و پشت میز به این تمعاب بپروسر; جای این حرف‌ها در جوابیه نیست! به نظر می رسد فقط می خواهند به رسانه ها پاسخ دهند و فضای اجتماعی را به سود خودشان برگردانند، این رفتار جدید اصلا قابل قبول و قانونی نیست. خودی ذهب می‌گوید: کودید دادید توانایی نسبی تورم کرده‌اند؟ מא דר ספרה קארגאנים נשני אז עזאן יא מהר טורמ נייבינישים، הר רועהזיע ר ו ישיער מישוד; افزون بر این، حتی اگر از امروز تورم محار شود، گریه های سه کار مه کیکسی، کار کشنا را کرده و قدرت کرید کارگرین به کلی نبوده است. به گفته شما اثر افزایش 27 و 21 درصدی دستمزد سال 1402 در دو ماه ابتدای سال از بین رفته است و امروز هیچ نشانه دیگری از این افزایش در زندگی روزانه کارگران دیده نمی شود. یکی از اعضای شورای عالی کار با بیان اینکه حتی اگر حقوق را پرداخت نکرده اند، امروز نیروهای کارگری درخواست تعدیل حقوق دارند و باید به این درخواست رسیدگی شود، افزود: حتی در سال هایی که حقوق بالاتر از تورم بوده است. ، اما زمانی که تورم در اواسط سال پیش بینی شد ندیده پیشامد کرده، کرکرین درخواست تعمیر مزد دلد‌اند; ب مکالمات ب ک و ایVE اما نه نو سان سان و ب ب ب ب ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ما در سه مههی اخریه، تورمی بی‌سابکه و کمرشکن حدلـمیم. به کوں وی، فرد غیلنیم تورم اسفند 1401 در مزد 1401 یکمی‌شد –که نهدین- تواویم این تورم جدید CHE ME شود؟ نوده قدرت خرید کرید کریں سود شود!؟ حسين حبيبي، عضو هيات مديره شوراي اسلامي آموزش عالي مي گويد: 100 كارگر به ديوان عدالت شكايت كرده اند، 70 درصد كارگران معوقه هستند. هزاران کارگر در مرکز خرید آنلاین شرکت کرده اند و اعضای طبقه کارگر درخواست های رسمی برای تعمیر دستمزد خود ارائه کرده اند. و افزود: در چنین شرایطی باید هر چه سریعتر حقوق 1402 باطل شود و جلسات شورای عالی کار تشکیل شود تا حقوق به اندازه تورم افزایش یابد و اقتصاد کاهش یابد. به حبیبی به بییبی، تناسبی بین دستمزد و تورم وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته اند تورم و افزایش قیمت را کنترل کنند، بنابراین نمی توانند دوباره تلاش کنند. کارگاری واقعی هاترینشان میکیندان: این کارگاری را با 50 درصد می‌توان به کار برد. انک ترم تجمیعی یک سال کیه بیش از 100 درصد است و در آن بازه زمانی – از باحر پارسال تا امروز- مزد و منزودی کاک 27 درصد زیاد شده است و این بیش از 70 درصد عقب‌ماندگی مزدی! 223225سورس و منبع خبر