جدیدترین قیمت آپارتمان در محله آذربایجان تهران

۱۳:۳۱ – ۰۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۳۱ – ۰۵ آذر ۱۴۰۱

نام محله 
قیمت (تومان)
آپارتمان ۹۲ متری ۲خواب 
۲.۷۵.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۶۵ متری ۲خواب
۲.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۶۴ متری تک خواب
۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۶۵ متری تک خواب
۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۱۱۵ متر ۳خواب
۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۷۶ متر ۲خواب
۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
آپارتمان ۴۸ متر تک خواب

۲.۸۰.۰۰۰.۰۰۰

 
 
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8292384/جدیدترین-قیمت-آپارتمان-در-محله-آذربایجان
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8292384/جدیدترین-قیمت-آپارتمان-در-محله-آذربایجان