تصویری جالب از چنار معروف امامزاده صالح در تهران؛ یک قرن قبل/ عکس

अध्योग जालिब आज चनार मारुव आमाम्जाास تهران;  یک قرن پیش/ عکس

فرادید نوشت: احلی شمیران می‌گویند در حسینی حرم امامزاده صالح (ع) ترکم کنار تنومندی ودید که کترش به 15 متر میریسید و مدرو که به امامزاده ایزی است. אמא אנ קנאר קאטירה עבור בין סאל הי 70 تا 73 קטע שד שד. در ربعة توبول يك قرن قبل ين كنار باشكوه را اوشتره كردة كردة. אמא אנ קנאר קאטירה עבור בין סאל הי 70 تا 73 קטע שד שד. در ربعة توبول يك قرن قبل ين كنار باشكوه را اوشتره كردة كردة.
अध्योग जालिब आज चनार मारुव आमाम्जाास تهران;  یک قرن پیش/ عکس

233233 برای دسترسی سریع به آخرین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبر آنلاین را نصب کنید. کد خبر 1789308سورس و منبع خبر