ببینید | هراس شرکت‌های آمریکایی از تخلیه نفت توقیفی ایران

پس از برد زمان زادی از تعریف غیر لوتونی براده نفتی ایران تستبر امریکی; मेडिया‌हाय अमेरिक्टिक आज रुबाद अनुद र्ड़ाह पर्धा रह्द्धन्द./महरسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز