ببینید | لحظه هولناک حمله یک تمساح برای قطع دست کارمند باغ‌وحش

یک کارمند باغ وهش بری انک تمساح نھرکد و دست و را کامل کتگن نکند وارد اب می شود، بدنش را با تمسا می کرکوند، در عین حال خونسردی خود را از دست نمی‌دهد! یک ویکیت کونسردی هم به کمک و آمد. منبع: Viral Vidsسورس و منبع خبر