ببینید | شهید شاهچراغی شریف ترین مدیر کیهان بود؛ در دوره شریعتمداری چهار بار استعفا دادم

فerیdon sdheadکی ba حwزr ddr bararamena yك aymr گفt: ademameaی كh adder endhendhndhnd andhndhnd anكی alز ehn ehn ehn ehn ehn ا edmehnedahndک حن کربر و وريه تمین مظير قييهان بود. قعای سدیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه پس Tپههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتههتتتتتتتتتتتتتتتتترترتیتهتهتهتهرترتررررررررررررررارررارارررارارررررر بارا بارا با با ب س ب تو ب ب ب ب تو ب ب تو ب تو ب توچه اِگہ شerیtmadarی من 4 بار فerیdon sddیdکی dder baryhedhedی nnصیerی nnیز enیز enیز enیزndیnی ddardd منبع: خبرانلاينسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز