ببینید | روایت سخنگوی دولت از سرانجام وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور

آلی باهادر ژاخرمی در سِزُو حَاِبرِی وِسُهِنیه وِهِیِ متنیری رئیسی گیفت: 80 веченье متنیری رئیس میژبورم پائیش شهد و در دَر حال مِژدو یست. منبع: خبرگزاری دانشجوسورس و منبع خبر