ببینید | خط و نشان سردار رادان برای دزدانِ لباس پلیس

سردار رادان گفت: ما با مأموری که بباعره با بها و امعداش کل مجموعۀ بلیس و شهدای را زیر سوال ببرد و کهرۀ علیه ما را بدجلهو دیده نه یاریم و نه هموره. ما قطعا سازمان را از وجود چنین افراد احتمالی پاک می کنیم. من به آیین عنده می‌غویم دزدِ لابس پلیس منبع: اخبار اصلاحاتسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز