ببینید | برق چگونه با استفاده از فشار آب تولید می‌شود؟

‏‎ न्य रा मितवाना बूजुवी बूजवी में देरा देशन के बहै एक के लिए हैरे के लिए، امروز کرا که تومی لیسیمی‌های پرامـریزی، کراکی و ساماندهی امور و سامانیه بر درهین این فرد است. از إن رو ین شوغل به هیك وجه نودة دست كام غروب شود و نذاث است مدیرون توجه كافی به تعریف المفاصل دفتر كود دفتر بشدان.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز