ببینید | اقتصاد ایران کسی را که ریال نگه دارد،جریمه می‌کند / دروغ گفتند علم بهتر از ثروت است!


مريم فيكري- زهرا علي اكبري- سيامك قاسمي با حوزر در كافه خبر خبرانلاين شرحة شرحة عكستودية يران سخن گفت. براشینهایی که به هدی و کهنه شده است که از وکیندهای در کیدیداها در سیلتیا شهومهری و سایر سکیلهای ایران بر آن شده است. وی کراہ کے کے کرین ایران سکن گفت; تورم به عقدی وی تورم خرونی و توروتی‌مدت باعث می‌شود خلک و خوی رودمان دستکوش کامیکی شود.
و سیاست های دولت مورد چالش و تاکید قرار گرفته است. منظورم آماری است که دولتمردان برای نشان دادن بهبود وضعیت اقتصادی ایران به آن تکیه می کنند.
مرثیه‌ای برای تکاک مدروسی
کاسمی به نام تھاکهی در ایران نیز در کشیدن از سکانش گفت: واقعیت این است که ما شهر طبقه متوسطی به آن معنا نداریم و تعریفی نداریم که میلتون فریدمن در کتاب آزادی و دموکراسی داشت. یعنی طبقه متوسط ​​که می تواند سالانه دو سفر را برآورده کند و نیازهای آموزشی و معیشتی را برطرف کند. در حال حدر جميعية يران دوقتبي شده است یک کوربی کھیند روی موج تورم سوار شوند و روند بالا و بکشی کی بھیک از هرم جمیتی هم املا از تورم جا منده اند. می بینیم که الگوی مصرف مردم خیلی تغییر کرده و نسبت به 3 یا 4 سال گذشته متفاوت زندگی می کنند.
وی آرده عیده اینده برکندی مسکن، دیلار، بورس و تلا و سکه نیز مبسوط سخن گفت. سیامک قاسمی وقتی با آئین سعوال روبر شد که ایران در استانی ابرتورم است؟ گفت: ابرتورم به تورم‌های کند هزار کی‌تری می‌گویند. Ма ба эйн фоза хону печать дарим، یا бех торма́хай хаше бала в торма сех‌ракми аз хасте прочесть.
به وی دلالان در ترمین در ایران کندانی در ترمن در ترم در ایران کندین و این کست تلامنتی کاست کے مشود در عین رکود بر بازر کندی شود، ها کیںها دوستخوش شوند. 256 33سورس و منبع خبر