ببینید | ادامه توهمات ترامپ: رئیس جمهور می شوم و امریکا را خواهم ساخت

دونالد ترامپ در جمع هودارانش گفت: اتهاماتی که به من وارد می‌کند منای ندیگانی‌ام بری ریستان جهومهری نیمی‌شود. در تفسیر 2024 با تعلیم اعداد حماء شد. اما من با دیگان بالا ریس شومور می شوم و آمریکا را کاهم ساکت قول مي دهم بايدن را شكت دهم./دانشجوسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز