اجرای ۱۹۰ طرح در حوزه آب و فاضلاب چهارمحال وبختیاری


به روگر استان کارمهال وبختیاری، محمد کریمی گفت: ها افتیک ها افتیک در پید های تامین و درشین آب شرب، جمع آوری انتقال و دافه هاینت شوایتایر، خرید استمانی، تنمه سوریتی و… می باشد که در یازده شهرستان استان چاهمهال و بختیاری در حال تمنز است.

مهندس کریمی با اعلام این خبر افزود: 190 پروژه با اعتبار 458 میلیارد تومان در حوزه های مختلف آب و فاضلاب در حال انجام است.
نامبرده گفت: تعدادی از این پروژه ها همچنان در حال بهره برداری است و تعدادی نیز در حال بهره برداری است.
مدیر شرکت آبفا چاارماخال در بختیاری در تشریح عملیات اجرایی این پروژه 190 گفت: احداث مخازن ذخیره آب، اجرا، توسعه و تعویض شبکه های آبرسانی، بهسازی چشمه ها، حفر انواع چاه ها، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب، احداث تصفیه خانه فاضلاب و ….سورس و منبع خبر